Na této stránce naleznete nejčastěji kladené dotazy návštěvníků našich stránek.

Nenalezli jste odpovědi na některé Vaše dotazy? Zeptejte se přímo nás.

Co je to kalibrace?

Soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.

Jinými slovy to znamená, že se přístroj, v našem případě váha, podrobí proceduře, při které se pomocí úředně ověřeného závaží nastaví její parametry tak, aby vážila správně. Kalibrace může být úspěšná i neúspěšná. Po úspěšně provedené kalibraci, jak správně předpokládáte, váha bude vážit správně a pokud jde o typově schválený model, je připravena k úřednímu ověření.

V případě neúspěšné kalibrace, tzn. váha neváží správně, se může celá kalibrační procedura i několikrát opakovat. Pokud i tak váha neváží správně, je nutné váhu napřed nechat opravit v příslušné odborné firmě (například u nás) a po odstranění závady nakalibrovat (taktéž u nás).

Co je to ověření?

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.

Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo (MPO) vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu (pouze na zvláštní žádost vlastníka měřidla-váhy, doklad je zatím nepovinný) a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou (plombou nebo speciální nálepkou).

Poznámka. Důležité je vědět, že ověřit lze pouze stanovená měřidla, tzn. váhy, které mají typové schválení CE. Váhu, která typové schválení nemá, lze v lepším případě alespoň kalibrovat (ČMI nebo naší firmou, která následně vystaví kalibrační list), v horším případě s ní nelze provést nic. Více na www.cmi.cz

Jaký je rozdíl mezi kalibrací a ověřením?

Jak už vyplývá z výše uvedeného kalibrace je postup, kterým se měřidlu nastaví správné hodnoty, a ověření je již jen úřední potvrzení, při kterém se na váhu vylepí vytoužené nálepky a plomby, vše samozřejmě za příslušné poplatky. Úřední ověření je platné 2 kalendářní roky.

Definice: Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnotstí těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Více na www.cmi.cz

Co znamená označení „CE“?

ce „CE“ – Conformité Européenne je označení potvrzující, že daný výrobek splňuje požadavky stanovené danými evropskými směrnicemi. Měřidla uvedená na trh v souladu s předmětnou směrnicí a označená symbolem CE jsou považována za shodná s požadavky směrnice i v ostatních členských státech EU resp. Evropského hospodářského prostoru, aniž by byla podrobena dalším zkouškám a procedurám.

Co jsou to stanovená měřidla?

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.). Více na www.cmi.cz