1. Úvodní ustanovení
  1. 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v E-shopu fimy  Wesico servis s.r.o., IČ:27724727.
  2. 1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  3. 1.3 Tento e-shop nabízí zboží průmyslové povahy a je určen pro podnikatelské subjetky. Kupujícím může být podnikatel fyzická osoba  nebo právnická osoba, které zboží kupují v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. 2.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách www.wesico.cz.
  2. 2.2 Objednávku lze podat vyplněním a odesláním formuláře v e-shopu, mailem na adresu info@wesico.cz  nebo telefonicky na tel. číslech uvedených na webových stránkách.  Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
  3. 2.3 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za potvrzení objednávky se dále považuje:
 • - zálohová faktura, popř. jiný doklad obsahující údaje pro platbu předem,

 • - poskytnutí objednaného zboží (jeho předání kupujícímu, popř. k přepravě prvnímu přepravci na adresu kupujícího).

  1. 2.4 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:
 • - zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

 • - zboží je po delší dobu nedostupné,

 • - existují výrazné pochybnosti o bonitě kupujícího, zejména z dřívější zkušenosti.

 1. Cena a platební podmínky
  1. 3.1 Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách internetového obchodu platnými k datu doručení objednávky prodávajícímu. Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z přidané hodnoty.
  2. 3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží (přepravné).
  3. 3.3 Kupující může cenu dodávky uhradit:
 • a) v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy,

 • b) v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku,

 • c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

  V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zbožípovinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

  1. 3.4 Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu a platebníí podmínky.
 1. Dodací podmínky
  1. 4.1 Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu v České republice. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího, nedohodne-li se s ním jinak.
  2. 4.2 Zboží, u kterého je v e-shopu uvedeno „k dispozici“ bude odesláno do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, většinou však dříve.Při platbě bezhotovostním převodem do tří pracovních dnů od připsání celkové ceny dodávky na účet prodávajícího.
  3. 4.3 Dodávka zboží je při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.
  4. 4.4 Při platbě bezhotovostním převodem je k osobnímu odběru v sídle prodávajícího oprávněn pouze kupující nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání dodávky.
  5. 4.5 Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webových stránkách a stanoví se v této výši:
 • Doručení Českou poštou - Dobírkou nebo převodem - 150 Kč s DPH

 • Osobní odběr Brno - hotově – ZDARMA

 • Osobní odběr Brno po domluvě - platba na účet předem – ZDARMA. U rozměrnějších výrobků je někdy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou.

  1. 4.6 Přepravné se neúčtuje při objednávce zboží, jehož cena (bez DPH, nezapočítávajíc se vedlejší náklady na zboží – kalibrace, úřední ověření apod.) je vyšší než 10 000 Kč. Bezplatné přepravné a balné se však nemusí vztahovat na velmi rozměrné produkty.
  2. 4.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen oznámit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí.
  3. 4.8Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, je povinen sepsat s předávajícím řidičem zápis do předávacího protokolu a poté do 24 hodin informovat prodávajícího o poškození zboží při přepravě.
  4. 4.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. 4.10 Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.
 1. Záruka, reklamace a odpovědnost za vady
 • 5.1 Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal.

  1. 5.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím, uvedenými v těchto OP nebo všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu zboží, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení součástí zboží.
  2. 5.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží
 • po dobu lhůty v délce trvání 12 měsíců ode dne prodeje, pokud není uvedeno jinak. Na akumulátory a repasované váhy je poskytnuta záruka 6 měsíců ode dne prodeje.

  1. 5.4 Případné vady je kupující povinen reklamovat na adrese Wesico servis s.r.o., Selská 56, 614 00, Brno, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na své náklady. V reklamaci je dále povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. 6.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  2. 6.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 2. Ostatní ujednání
  1. 7.1 Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2020.